van Oldebarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Algemene Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1   Begripsbepalingen


Verhuurder: Stichting EdanZ, Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen.
Wederpartij: de (rechts)persoon of andere juridische entiteit die met Edanz een overeen komst sluit of wenst af te sluiten;
Verhuurovereenkomst: de overeenkomst waarbij EdanZ een ruimte gedurende een bepaalde tijd ter beschikking stelt aan de wederpartij;
Gehuurde: de in de huurbevestiging genoemde ruimte(s) inclusief voorziening(en),  zoals verlichting, verwarming, inrichting en schoonmaak en inclusief medegebruik van algemene ruimtes;
Ruimte: studio (groepsruimte), keuken, sessieruimte en vergaderruimte
Algemene ruimte: Centrale Ruimte, bar met keukenfaciliteit, toiletten
Vaste gebruiker: de gebruiker van ruimte(s) die een doorlopend dan wel frequent gebruik maakt;         
Incidenteel gebruiker:  de gebruiker van ruimte(s) die op onregelmatige tijden en dagen gebruik maakt;
Vergoeding:  het bedrag (de huur) dat Edanz als tegenprestatie vraagt voor het in gebruik  geven van ruimtes;
Annuleren:  het tussentijds opzeggen van de verhuurovereenkomst of  reservering door de  wederpartij;
Opzegging:  het beëindigen van de verhuurovereenkomst door de verhuurder of huurder.

Artikel 2 Reserveringen

2.1 Aanvragen voor het huren van ruimtes kunnen, telefonisch of per e-mail worden gedaan.
2.2 Aanvragen zijn bindend nadat verhuurder deze per mail heeft bevestigd.
2.3 Verhuurder kan aan wederpartij de mogelijkheid bieden tot het nemen van een optie op de ruimte(s).
Verhuurder verstrekt opties in onderling overleg. De optie vervalt indien een andere 
aanvrager zich meldt.
In dat geval zal verhuurder eerst de optienemer in kennis stellen, zodat 
deze als eerste de gelegenheid krijgt definitief te reserveren.
2.4 De optienemer dient uiterlijk 1 week voor de geopteerde datum/data via email kenbaar te maken of de optie vervalt.
Bij verzuim zal alsnog het huurtarief in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een verhuurovereenkomst komt tot stand op het moment dat verhuurder de reservering daartoe aan de wederpartij heeft bevestigd, dan wel, indien van toepassing, de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst door beide partijen per mail is bevestigd.
3.2 Wederpartij geeft bij bevestiging van akkoord gaan van de verhuurovereenkomst aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene verhuurvoorwaarden.

Artikel 4 Toewijzing ruimtes

4.1 Bij de toewijzing van ruimte(s) gelden de volgende criteria:
–  Vaste gebruikers gaan boven incidentele gebruikers
–  Cursussen/doorlopende groepen gaan boven incidentele activiteiten
4.2 Gebruikers die van het voorafgaande seizoen lopende activiteiten meenemen naar het nieuwe seizoen hebben het voorkeursrecht om hetzelfde dagdeel te huren. Dat voorkeursrecht vervalt indien iemand een ruimte heeft gereserveerd
voor een activiteit, die geen doorgang
heeft gevonden.
4.2.1 Gebruikers dienen uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of de structurele activiteit te willen voort zetten c.q. het contract te willen verlengen,tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoudt Edanz het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.
4.3 Bij meerdere aanvragen op eenzelfde datum worden de aanvragers die activiteiten hebben geannuleerd, achtergesteld.
4.4 De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 5 Annulering

Annuleringsvoorwaarden – algemeen
Annuleren kan alleen per mail: contact@edanz.nl   Een telefonische annulering geldt niet.

Annuleren van een incidentele (éénmalige) reservering kan tot twee weken voor aanvang kosteloos, daarna wordt de helft van de totale huursom in rekening gebracht.

Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de reservering tot maximaal 6 maanden wordt verschoven. In geval van annulering van de verschoven reservering is huurder gehouden om 50% van de huursom te voldoen over alle in de verschoven huurovereenkomst vastgelegde zaalhuur.

Annuleringsvoorwaarden voor terugkerende reserveringen (wekelijks, 2 wekelijks of maandelijks)
Wijziging of Annulering

  • Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
  • Voor een wekelijkse, 2-wekelijkse of maandelijkse reservering geldt dat annulering tot 6 weken van tevoren mogelijk is zonder kosten. Annuleer je tussen 6 weken en 3 weken van tevoren, dan ben je 50% van de totale huursom verschuldigd; als je binnen 3 weken voor aanvang van de cursus annuleert ben je de volledige huursom verschuldigd.
  • Tussentijdse wijzigingen kunnen in overleg, echter er worden dan € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Je hoeft geen annuleringskosten te betalen als er voor dezelfde periode een andere huurder wordt gevonden.

Artikel 6 Ontbinding

6.1 Verhuurder is bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden, indien nakoming van de overeenkomst op grond van welke omstandigheid dan ook, waaronder begrepen overmacht, redelijkerwijze niet van verhuurder kan worden verwacht. Ontbinding verplicht verhuurder in dat geval tot restitutie van het door wederpartij reeds betaalde, dan wel ontslaat het wederpartij van zijn betalingsverplichting.
6.2 Verhuurder is verder bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden in geval er sprake is van:
–  het niet nakomen van betalingsverplichtingen;
–  het gebruik ten behoeve van het door wederpartij aangegeven doel en/of de aangegeven groep afbreuk kan doen aan haar
   doelstelling;
–  wangebruik;
–  overlast aan andere gebruikers en/of buurt;
–  verstoring van de relatie met andere gebruikers.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd hetgeen overigens uit de wet of de overeenkomst voortvloeit is wederpartij tegenover verhuurder gehouden alle schade te vergoeden die door haar of door derden voor wie zij aansprakelijk is, wordt veroorzaakt.
7.2 Verhuurder draagt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet, nalatigheid of grove schuld die aan verhuurder zelf te wijten is.
7.3 De huurder is verantwoordelijk en tevens aansprakelijk voor het aanleveren van illustratie en foto’s rekening houdende met de wet “Auteursrecht”

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

8.1 Wederpartij is gehouden te melden voor welk doel en welke groep zij van de faciliteiten van plan is gebruik te maken van de ruimtes.
8.2 Tijdens het verblijf in de ruimtes zijn huisregels van toepassing. Wederpartij dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en ervoor te zorgen dat cliënten en cursisten zich houden aan de huisregels.

Artikel 9 Betaling

9.1 Voor een verhuurovereenkomst geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
9.2 Indien anders is afgesproken worden doorlopende overeenkomsten maandelijks gefactureerd.
9.3 Door enkele overschrijding van de betalingstermijn raakt wederpartij in verzuim. In geval van
verzuim is wederpartij gehouden de door verhuurder werkelijk gemaakte buitenrechtelijke en
gerechtelijke kosten van incasso aan verhuurder te vergoeden. 

Artikel 10 Toepasselijk recht bij geschillen

10.1 Op elke overeenkomst tussen verhuurder en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
10.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van burgerlijk rechter zal elk geschil tussen wederpartij en verhuurder, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

Verhuurder is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden.