van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Algemene Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1   Begripsbepalingen


Verhuurder: Stichting EdanZ, Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen.
Wederpartij/huurder: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder.
Optant: onder optant wordt verstaan: degene aan wie verhuurder een optie voor een ruimte heeft verstrekt.
Verhuurovereenkomst: de overeenkomst waarbij EdanZ een ruimte gedurende een bepaalde tijd ter beschikking stelt aan de wederpartij.
Gehuurde: de in de huurbevestiging genoemde ruimte(s) inclusief voorziening(en),  zoals verlichting, verwarming, inrichting en schoonmaak en inclusief medegebruik van algemene ruimtes.
Ruimte: studio (groepsruimte), keuken, sessieruimte en vergaderruimte.
Algemene ruimte: Centrale Ruimte, bar met keukenfaciliteit, toiletten.
Vergoeding:  het bedrag (de huur) dat EdanZ als tegenprestatie vraagt voor het in gebruik geven van ruimtes.
Annuleren:  het opzeggen van de reservering door de wederpartij.
Opzegging:  het beëindigen van de verhuurovereenkomst op basis van een jaarcontract door de verhuurder of huurder.

Artikel 2 Reserveringen & Optie

2.1 Aanvragen voor het huren van ruimtes kunnen telefonisch of per e-mail worden gedaan. Reserveringen voor bepaalde tijd worden onderscheiden in:
wekelijks; maandelijks; periodiek – huurder reserveert gedurende een periode, zelfde dag/zelfde tijdstip
éénmalig – 1 reservering voor 1 datum
2.2 Aanvragen zijn bindend nadat verhuurder deze per mail heeft bevestigd.
2.3 Verhuurder kan aan wederpartij de mogelijkheid bieden tot het nemen van een optie op de ruimte(s).
Verhuurder verstrekt opties in onderling overleg.
Mocht een andere belangstellende voor eenzelfde datum en ruimte zich aandienen, dan neemt EdanZ contact op met de optant. De optant wordt vervolgens maximaal 48 uur in de gelegenheid gesteld om de optie om te zetten in een reservering. Bij gebreke van respons komt de optie automatisch te vervallen.
2.4 De optant dient uiterlijk 2 weken voor de geopteerde datum/data via e-mail kenbaar te maken of de optie omgezet wordt in een definitieve reservering of dat de optie ingetrokken wordt.
Indien er nog geen andere aanvragen zijn voor betreffende ruimte op bepaalde datum en tijd, kan er tevens verzocht worden de optie met nog een week te verlengen. Dit verzoek dient 2 weken voor aanvang per mail ingediend te worden.
2.5 Indien de kennisgeving van intrekken van de optie na 2 weken voor aanvang wordt ingediend, brengt EdanZ € 15,- administratiekosten in rekening.
2.6 Bij verzuim van kennisgeving, zal in ieder geval 100% van de huur in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Totstandkoming verhuurovereenkomst

3.1 Een verhuurovereenkomst komt tot stand op het moment dat verhuurder de reservering daartoe aan de wederpartij heeft bevestigd, dan wel, indien van toepassing, de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst door beide partijen per e-mail is bevestigd.
3.2 Wederpartij geeft bij bevestiging van akkoord gaan van de verhuurovereenkomst aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene verhuurvoorwaarden.
3.3 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.

Artikel 4 Toewijzing ruimtes

4.1 Bij de toewijzing van ruimte(s) gelden de volgende criteria:
–  Vaste huurders gaan boven incidentele huurders.
–  Cursussen/doorlopende groepen gaan boven incidentele activiteiten.
4.2 Huurders die van het voorafgaande seizoen lopende activiteiten meenemen naar het nieuwe seizoen hebben het voorkeursrecht om hetzelfde dagdeel te huren. Dat voorkeursrecht vervalt indien iemand een ruimte heeft gereserveerd voor een activiteit die geen doorgang heeft gevonden.
4.2.1 Huurders dienen elk kalenderjaar uiterlijk 1 juli en/of 1 november voor het aflopen van het seizoen of contract aan te geven of de structurele activiteit voortgezet gaat worden c.q. het contract verlengd gaat worden. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoudt EdanZ het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.
4.3 Bij meerdere aanvragen op eenzelfde datum worden de aanvragers die activiteiten hebben geannuleerd, achtergesteld.
4.4 De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 5 Annulering

Annuleren kan alleen per e-mailadres contact@edanz.nl.  Een telefonische annulering geldt niet.

5.1 Annuleren van een reservering voor een éénmalige activiteit kan tot twee weken voor aanvang kosteloos. Wel worden de reserveringskosten en PR kosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken tot 1 week wordt de helft van de totale huursom in rekening gebracht.
Bij annulering 1 week of korter wordt de totale huursom in rekening gebracht.
5.2 Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de reservering tot maximaal 6 maanden wordt verschoven.
Dit verzoek tot verschuiven van de reservering dient 2 weken voor aanvang van de activiteit per mail te worden ingediend.
N.B. het dient om een identieke activiteit te gaan, anders wordt het behandeld als een nieuwe reservering.
Indien deze optie tot verschuiven na 2 weken voor aanvang wordt ingediend, brengt EdanZ € 15,- administratiekosten in rekening.
5.3 In geval van annulering van de verschoven reservering is huurder gehouden om 100% van de huursom te voldoen, ongeacht het moment van annuleren.
5.4 Voor een wekelijkse, maandelijkse of periodieke reservering geldt dat annulering tot 6 weken voor aanvang van de startdatum mogelijk is zonder kosten.
5.5 Bij annulering binnen 6 weken en 3 weken voor aanvang van de startdatum, wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
5.6 Bij annulering binnen 3 weken en korter wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.
5.7 De annuleringskosten bedragen de totale huursom van 1 maand.
5.8 Annuleer je tussentijds de rest van de gereserveerde data, dan wordt 50% van de rest van de totale huursom in rekening gebracht.
5.9 Indien je éénmalig een datum annuleert, dan geldt een annuleringstermijn van 2 weken. Daarna wordt 50% van de huursom van die datum in rekening gebracht.
5.10 Tussentijdse wijzigingen kunnen in overleg, echter er worden dan € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Ontbinding

6.1 Verhuurder is bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden, indien nakoming van de overeenkomst op grond van welke omstandigheid dan ook, waaronder begrepen overmacht, redelijkerwijze niet van verhuurder kan worden verwacht. Ontbinding verplicht verhuurder in dat geval tot restitutie van het door wederpartij reeds betaalde, dan wel ontslaat de wederpartij van zijn betalingsverplichting.
6.2 Verhuurder is verder bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden in geval er sprake is van:
–  het niet nakomen van betalingsverplichtingen;
–  het gebruik ten behoeve van het door wederpartij aangegeven doel en/of de aangegeven groep afbreuk kan doen aan haar doelstelling;
–  wangebruik;
–  overlast aan andere gebruikers en/of buurt;
–  verstoring van de relatie met andere gebruikers.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd hetgeen overigens uit de wet of de overeenkomst voortvloeit is wederpartij tegenover verhuurder gehouden alle schade te vergoeden die door haar of door derden voor wie zij aansprakelijk is, wordt veroorzaakt.
7.1. a In geval van noodzakelijke reparatie dan wel vervanging van beschadigde onroerende en roerende zaken, ontvangt de huurder de factuur met het verzoek deze per direct te voldoen. Onverlet of de verzekering van huurder, dan wel van derden al of niet uitgekeerd heeft.
7.2  Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor gebruik, beschadiging of diefstal van de eigendommen van de huurder welke huurder inbrengt en opslaat. Huurder dient zelf duidelijk aan te geven indien wel/geen gebruik toegestaan is en onder welke voorwaarden.
7.3 Verhuurder draagt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet, nalatigheid of grove schuld die aan verhuurder zelf te wijten is.
7.4 De huurder is verantwoordelijk en tevens aansprakelijk voor het aanleveren van illustratie en foto’s rekening houdende met de wet “Auteursrecht”.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

8.1 Wederpartij is gehouden te melden voor welk doel en welke groep zij van de faciliteiten van plan is gebruik te maken van de ruimtes.
8.2 Tijdens het verblijf in de ruimtes zijn huisregels van toepassing. Wederpartij dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en ervoor te zorgen dat cliënten en cursisten zich houden aan de huisregels.

8.3 In geval van een algehele ‘lockdown’ worden de activiteiten gepauzeerd en in overleg met verhuur opnieuw ingepland. Dit houdt in dat ervan uitgegaan wordt dat alle reeds ingeplande data doorgeschoven worden.
Er kan niet gegarandeerd worden dat dezelfde studio/ruimte op dezelfde dagen/tijden beschikbaar is.

8.4 Afhankelijk van de aard van de activiteit in samenhang met een lockdown en daaraan gekoppelde RIVM maatregelen, wordt bepaald of een activiteit(en) gepauzeerd wordt of geannuleerd.

8.5 Annuleren van een activiteit of een deel van een reeks activiteiten dient altijd in overleg met verhuur te gaan en afhankelijk van de situatie op dat moment wordt ook bepaald of de algemene annuleringsvoorwaarden van kracht zijn en daarmee ook mogelijke annuleringskosten.

Artikel 9 Betaling

9.1 Voor een verhuurovereenkomst geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
9.2 Indien anders is afgesproken worden doorlopende overeenkomsten maandelijks gefactureerd.
9.3 Door enkele overschrijding van de betalingstermijn raakt wederpartij in verzuim. In geval van verzuim is wederpartij gehouden de door verhuurder werkelijk gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten van incasso aan verhuurder te vergoeden. 

Artikel 10 (Jaarlijkse) huurverhoging

10.1. De (jaarlijkse) huurverhoging van de zalen, kosten van apparatuur, faciliteiten en diensten wordt door verhuurder bepaald.
10.2. Indien de verhoging hoger is dan 20% ineens in een jaar, heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 11 Toepasselijk recht bij geschillen

11.1 Op elke overeenkomst tussen verhuurder en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
11.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen wederpartij en verhuurder, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

Verhuurder is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden.