van Oldenbarneveltlaan 6 Groningen

050.8539262 contact@edanz.nl

Privacy verklaring

Stichting Sedna, bezoekadres aan Van Oldenbarneveltlaan 6 9716 EJ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.edanz.nl/herstelacademie, Van Oldenbarneveltlaan 6 9716 EJ Groningen, tel: 0508539262

PRIVACY VERKLARING
In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens de website van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met het privacybeleid. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, …

Welke persoonsgegevens houden we bij?

Als je je niet aanmeldt of registreert: geen.

Als je je aanmeldt:

Je naam
Je geboortedatum
Je adres
Je telefoonnummer
Je mailadres
Hoe je bij ons terecht kwam
De cursussen die je wenst te volgen of hebt gevolgd.
Alle aanvullende gegevens die je zelf aan ons geeft

HOE GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS?
Sedna verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We verzamelen geen aanvullende gegevens zonder jouw medeweten. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens verkregen via aanmeldformulieren worden direct per email doorgestuurd naar de coördinatoren van de herstelacademie. Alle medewerkers binnen Stichting Sedna Herstelacademie gaan met het grootste respect en met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze steeds strikt vertrouwelijk.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Zo ontvangen trainers de contactgegevens van de cursisten die zich hebben aangemeld voor de betreffende training, om contact op te nemen kunnen bij ziekte of verhindering. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te kunnen leveren of nodig voor de administratie of waarvan de termijnen wettelijk bepaald zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor NAW en facturen van trainers is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar. Voor emailadressen om de nieuwsbrief te ontvangen is de bewaartermijn: tot opzegging, omdat daar toestemming voor is gegeven.

BEVEILIGING
Sedna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via edanzherstelacademie@gmail.com.
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt ten alle tijde geanonimiseerd. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING
Stichting Sedna Herstelacademie kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

COOKIEBELEID
Sedna gebruikt cookies voor het bijhouden van statistieken en voor het goed laten functioneren van deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden geschreven, om informatie van/voor de bezoeker te onthouden. Zo helpen cookies de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het onthouden van inloggegevens wanneer een bezoeker meerdere pagina’s bezoekt.
Sedna gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Edanz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar edanzherstelacademie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sedna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij raden u aan ook onze privacyverklaring aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van de website te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens de website van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.